Spring over hovedmenu

Privatlivspolitik

Alle kan have tillid til, at vi håndterer, opbevarer og - hvis det er nødvendigt - videregiver personoplysninger efter de gældende regler og anbefalinger. Her i vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger og opfylder kravene i EU's forordning om databeskyttelse.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Når du henvender dig til Forligsinstitutionen på mail, er vi som offentlig myndighed forpligtet til at gemme dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere dig som person. Det kan fx være dit navn, adresse, email eller CPR-nr. Vi håndterer de oplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder.

Men vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Læs mere i Arkivloven

Hvilke rettigheder har du?

Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder.

Du har ret til:

  • Indsigt - du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
  • Berigtigelse - du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
  • Begrænsning - hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
  • Sletning - du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven.
  • Indsigelse - hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
  • Dataportabilitet - du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder her (PDF).

Du kan læse mere om EU's forordning om databeskyttelse og dine rettigheder her.

Foruden databeskyttelsesforordningen gælder databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018. Databeskyttelsesloven supplerer og præciserer bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen fx i forhold til behandling af oplysninger om CPR-numre og begrænsninger i de registreredes rettigheder. 

Du kan finde databeskyttelsesloven her.

Behandlingsgrundlag

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlige myndighed. Hjemlen til at håndtere dine oplysninger findes i artikel 6, stk. 1, litra e om brug af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og f-g om brug af følsomme personoplysninger i databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger: www.datatilsynet.dk

Kontakt

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os på forligsinstitutionen@arbejdsretten.dk.

Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer - DPO)

Forligsinstitutionen har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver med Beskæftigelsesministeriet, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via mail til dpo@bm.dk eller via almindelig post til:

Beskæftigelsesministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Holmens Kanal 20
1060 København K
Tlf.nr.: + 45 50 91 77 68 (tirsdag 09-12 og onsdag 13-16)

Her kan du klage

Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Cookies på arbejdsretten.dk